Съвременни методи за анализ

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Съвременни методи за анализ

   В тази тема ще се опитам да давам в съкратен вариант, под формата на насоки, съвременни похвати за анализ, оптимизация и взимане на решения. Макар да нямат пряка връзка или насоченост към астрологията, в известна степен са полезни за структуриране на хода на мисли и анализа на коя да е карта.

   Първата такава система е "Метод за анализ на йерархиите" , на Томас Саати, разработена през 70-те години на миналия век.

   Структурата на тази система за анализ е проста:

   - в началото на анализа разполагаме с "Алтернативи" - ако приемем, че става дума за хора, то нека те са кандидати за определена длъжност.
   - на второто стъпало имаме "Критерии" - това са показателите, по които ще бъдат оценявани кандидатите
   - на трета позиция е "Цел" - длъжността, която ще заема кандидата.

   Ако преведем това на астрологически език, ще започнем анализа си от трета стъпка.

   Трябва ясно да формираме "Цел".
   Ако целта е да открием "брак" в карта, то трябва да си дадем формулировка на "брак".
   - граждански, църковен, съжителство, сериозна връзка и тн.

   От изясняване на целта, зависят "Алтернативите":
   Ако сме определили "цел" - граждански брак - "алтернатива" ще са ни планетите управляващи 1-4-7-10 дом, ако е "съжителство": 1-4-7 и тн.

   "Критериите" за оценка на "Алтернативите", се поставят според "Целта".

   Определихме "Целта" като "Брак", съответно за да намерим подходяща "Алтернатива"/Сигнификатор/и, който да опише целта ни трябва планета свързваща определените за "целта" домове ( 1-4-7-10; 1-4-7; 1-7 )

   Критериите, по които ще се прави оценка, се базират на силата на връзката между домовете, които ни трябват.
   - свързва ги една планета
   - планети в рецепция
   - планети с общ диспозитор
   и тн.

   Това е прост метод за оценка на ситуацията в една карта. Възпитава последователност на мисълта, ясно дефиниране на цели и критерии за оценка.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Така или иначе всичко се свежда до "взимане на решения". Следва "Теория за взимане на решения", стъпките ще са дадени по-подробно, отколкото е нужно, съответно някои стъпки могат да се пропуснат, но важното е да се спазва общата структура и идея.

   А) Изследователска

   1. Възникване на проблем
   1.1 установяване на причините за проблемната ситуация
   1.2 определяне на характера на проблемната ситуация

   2. Формализиране на проблема - създаване на модел на проблемната ситуация
   2.1 постановка на целта
   2.2 извеждане на ограниченията
   2.3 създаване и формализация на модели

   Б) Проектиране

   1. Определяне и избор на критерии
   1.1 фиксиране на критериите за избор

   2. Разработка и формулиране на множество алтернативи
   1.1 проектиране на алтернативи
   1.2 оценка на възможните последствия

   В) Избор и реализация на решенията

   1. Избор на най-доброто решение
   1.1 описание на методи за избор на алтернативи
   1.2 сравнение на алтернативи
   1.3 приемане на решение ( избор на алтернатива )

   2. Организация по работата за приемане на решение
   2.1 организация на изпълнение на решение

   3. Оценка на последствията от приетото решение
   3.1 контрол и анализ на процеса по изпълнение на решението
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Няма да цитирам "нов" метод за анализ, но ще посоча основното за всеки анализ. Става въпрос за най-простото отношение Субект (S) - Предикат (P).

   Когато правим анализ, в нашия случай астрологически, трябва да си даваме ясна сметка, кое е субекта в нашия анализ и кое са неговите предикати. Например субекта във всяка карта е 1-ви дом. Ако говорим за хорарна - това е въпроса, натална - родения, елекция - събитието, мунданна - държавата. Всички останали домове са предикати на първи, т,е, негови атрибути, даващи му характеристика или отличаващи го от друг субект.

   Отношението S-P, е важно поради една основна логическа и астрологическа грешка - размножаването на предикатите.

   Например, ако търсим бременност в една хорарна карта, субекта е 1-ви дом ( евентуалната майка ), а бременността - 5-ти дом, е предикат към 1-ви. Нашата задача е да открием, притежава ли субекта въпросния предикат, характерен ли е той за него, описва ли го. Тук се намесват методите на астрологията, но когато сме си дали ясна и обоснована подредба на приоритетите за изследване.

   "Бременна ли съм?" се превежда като: Аз (S)/1-ви дом - бременна (Р)/5-ти дом.
   Ако питаме за протичането на бременността, вече тя става субект на изследване - 1-ви дом, а евентуалните заплахи са предикати на субекта.

   Въпросното "размножаване" на предикати:

   Бременна ли съм? - вместо да се съсредоточим върху 1-5 дом, да започнем да създаваме предикати от предиката. Например: "Евентуалната бременност не е желана от свекървата" и тн.

   Същото е и в наталната карта. Ако търсим брак субекта е 1-ви дом, всички останали нужни домове са предикати, ако имаме връзка с тях наблюдаваме и конкретното събитие.

   Темата за брак ме подсеща за "термините". В случая не разглеждаме брака като Субект, той е резултат на силогизма Аз (S) - Ти (Р), поради това, когато си поставяме определена тема на изследване, трябва да си изясним същността на термина, с който я обозначаваме.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Термините са първата стъпка, която трябва да изясним, когато формираме тезис/съждение, която ще защитаваме.

   В "Теорията на спора", взимаме теза, която ще защитаваме/оспорваме. Но за да изградим стабилна теза, трябва да сме сигурни в значението на термините и идеите, които я изграждат.

   Ако участваме в спор на тема "Приятелство", тук тезата и термина се свеждат до "приятелство". Изясняването на термина изяснява и тезата, а за да конкретизираме рамките на спора, трябва да поставим рамки на термина, респективно тезата. Причината, е че в термина, в различните епохи са влагани различни значения. Например в античността - това са равнопоставени хора, от един слой на обществото, свободни граждани, които имат равен имуществен ценз, по времето на Рим, това са хора с общи политически виждания/идеи и тн. Рамки трябва да бъдат поставени и във възрастово отношение - приятелството е различно понятие на 20 и 50 години. Всичко това е нужно за да може един спор да се доведе до край.

   Поставянето на рамки, в тълкуването на даден термин, още повече, ако той има неопределена и често субективна реалност, ни позволява да решим конкретна задача - в спор или астрологическа.

   Така когато говорим за "брак", трябва да изясним какво разбираме в съвременния свят под този термин, какви вариации имаме. Ако четем стари книги по астрология, какво са разбирали под брак в съответното време и конкретната страна.

   С изясняване на тезата, ние фактически задвижваме процесите заложени в теориите на анализ на йерархиите и взимане на решение.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Ако до сега различните теории и логически постановки, имаха за цел да подредят работата ни в рамките на картата, то следващата стъпка, или разклонение в работата ни е да оптимизираме движенията си в постигане на една или друга цел.

   За постигане на цел, извън рамките на карта ни трябва стратегия.

   Едно от определенията за "стратегия", е че тя се явява способ и усилие за осъществяване на преход от настоящето към желаното бъдеще. Ясно, просто и подразбиращо се. Но....

   Ако до сега структурирахме и дефинирахме сигнификаторите в карта, натална, и какво ни "обещават" те, то сега същите тези сигнификатори ще трябва да влязат в динамична среда на избор и взаимодействие с околната среда. Все пак, дори голяма част от сценария на живота, да се побира в рамките на наталната карта, то тя така или иначе е принудена да взаимодейства с карти на заобикалящи ни хора, фирми, закони, валути и тн.

   Определението за стратегия ни казва някои основни неща:

   - за да постигнем една желана бъдеща цел, ние не можем да работим с цялата натална карта, а само с определен неин фрагмент ( дом или сигнификатор обединяващ определени домове ),
   - търсенето и решаването на определен проблем изисква използването на конкретни филтри, които могат да са други карти. Например, подбор на екип, хората в който трябва да имат определени характеристики, инвестиция ( влог, кредит, депозит ) в определена валута, избора на която ще зависи от нейната карта и тн.
   - и преди всичко работа с прогнозните техники, които поставят наталните сигнификатори в динамична среда, което ни показва - какво можем да очакваме, колко можем да постигнем и как да извлечем максималното, оптимизирайки работата си с околната среда.

   От тази гледна точка работата в перспектива напомня управлението на бизнес, което изисква анализ на макро-, микро и вътрешната среда ( ресурс ) на фирмата.
   - макро факторите са всички политически и законови обстоятелства, съответно - картите на влизането в сила на закони, разпоредби и тн
   - микро факторите, са преките конкуренти, клиенти и близките ресурси
   - вътрешните фактори са потенциала на фирмата.

   Ако всичко това се преведе на астрологичен език, получаваме разслояване на действителността, с която взаимодействаме, съответно подбираме и инструментите, с които ще реагираме.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина