Демография на България

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Демография на България

   Какво мислите по следния казус, за който много се говори през последните години? Имате ли мнение и позиция?

   До 2040 г. населението на България ще намалее с една четвърт


   До 2040 г. населението на България ще намалее около 20-25%, сочи прогнозата за демографското развитие на България за периода 2015-2040 г., която правителството представя на парламента.
   Документът е изготвен от Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките на базата на сравнителна съпоставка на официални прогнозни данни на Евростат, Националния статистически институт, ООН и Световната банка.
   Основният извод в проучването е, че се очертават сходни на сегашните тенденции в демографското развитие на България през следващите няколко десетилетия.

   Независимо от предвижданото намаление на смъртността, което засяга в различна степен мъжете и жените, структурата на населението по пол ще остане стабилна.
   Делът на младите хора до 20 г. ще се запази, докато на възрастните над 65 г. ще нарасне значително. Това определя и прогнозирано намаление на броя и дела на населението в активна възраст.
   Намалението на населението на териториален принцип обхваща почти всички области без столицата и се очаква този процес да продължи в течение на целия период.
   В общоевропейски план България не е единствената страна с прогнозирано намаляващо население, се посочва в проучването. Според целевия вариант на проекцията на Евростат се очаква това да се случи в още 11 страни – Литва, Латвия, Румъния, Гърция, Хърватия, Португалия, Полша, Унгария, Естония, Италия и Словакия.

   Към тях условно биха могли да се присъединят Словения и Чехия, в които броят на населението се очаква да остане без промени до 2040 г. Това води до извода, че в почти половината страни от ЕС се очаква намаление на населението.
   Прогнозните резултати от различните проекции свидетелстват, че въпреки очакваното подобрение в показателите за смъртност и раждаемост населението на страната вероятно е достигнало до етапа на т. нар. инерция на обратния растеж.
   Поради действието й, дори периодните нива на фертилност да се увеличат до равнището, необходимо за просто демографско възпроизводство – процес, който не се очаква в близко бъдеще, прогнозите са абсолютният брой на населението да продължи да намалява.

   източник
   Stay soft. It looks beautiful on you.